ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการจำหน่ายรถยนต์เก่า จำนวน 55 คัน ตามสภาพในปัจจุบันโดยวิธียื่นซองเสนอราคา ตามประกาศ เรื่อง จำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ ครั้งที่ 2 (“ประกาศฯ”) ฉบับลงวันที่ 23  พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการจำหน่ายรถยนต์ปลดระวาง ประจำปี 2561 (“คณะกรรมการฯ”) ได้มีการพิจารณาซองเสนอราคาจากผู้เสนอราคาซื้อ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 แล้ว เห็นว่า ราคาของผู้เสนอราคาซื้อ เป็นราคาที่เหมาะสม และคณะกรรมการฯมีมติจำหน่ายให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อที่ให้ราคาสูงสุดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

  • รถกลุ่มที่ 1 และ 7 จำหน่ายให้แก่ บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด 
  • รถกลุ่มที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 และ 11 จำหน่ายให้แก่ นายสุรินยา ภูมิอ่อน 


จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561


โปรดคลิกดูรายละเอียดเอกสารแนบ