โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการยื่นซองประกวดราคาดังต่อไปนี้         

 1. 1. ผู้สนใจสามารถมารับซองเสนอราคาได้ที่แผนกยานยนต์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด สำนักงานใหญ่ สีลม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 15:00 น.
 2. 2. ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 3. 3. ผู้ยื่นซองเสนอราคาสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด สำนักงานใหญ่ สีลม ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 15:00 น.
 4. 4. การจัดหารถเช่าทดแทนรถเช่าที่ครบอายุสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้
  • - รถตู้ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จำนวน 29 คัน โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี
  • - รถกระบะ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จำนวน 6 คัน โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี

 5. 5. ผู้ยื่นซองประกวดราคา ( ปิดผนึก ) เสนอราคาให้เช่าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจัดหารถยนต์เช่าทดแทนรถยนต์เช่าที่ครบอายุสัญญาเช่า (“คณะกรรมการฯ”) ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ในเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. ณ ที่ตั้ง บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเป็นการเสนอราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบที่คณะกรรมการฯกำหนด และบริษัทฯจะประกาศผลการเปิดซองประมูล ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562
 6. 6. ผู้ยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือกโดยให้ราคาเหมาะสมที่สุด จะต้องจัดหารถยนต์ตามสเป็คที่บริษัทฯกำหนด ดังนี้
  • - รถตู้ของบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จำนวน 29 คัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  • - รถกระบะบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จำนวน 6 คัน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 7. 7. การส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวโดยจัดส่งในพื้นที่ที่บริษัทฯกำหนด
 8. 8. รถยนต์ดังกล่าวต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้งสติ๊กเกอร์ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบของทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะรับมอบรถยนต์ที่ดำเนินการตามสเป็คอย่างถูกต้องเท่านั้น
 9. 9. ผลการตัดสินการประกวดราคาของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

โปรดคลิกดูรายละเอียดเอกสารแนบ