โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ตามประกาศ เรื่อง จัดหารถเช่าทดแทนรถเช่าที่ครบอายุสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น


บัดนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาซองเสนอราคาจากผู้เสนอราคาให้เช่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 แล้ว เห็นว่า ราคาของผู้เสนอราคารถเช่า เป็นราคาที่เหมาะสม และ บริษัทฯ จึงคัดเลือกผู้เสนอราคาค่าเช่าต่ำที่สุดในครั้งนี้ ดังนี้

รถตู้ของบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จำนวน 29 คัน และ รถกระบะของบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จำนวน 6 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาเป็นผู้ให้เช่า คือ บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 ประกาศไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

 

โปรดคลิกดูรายละเอียดเอกสารแนบ