บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

สำนักงาน : อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10
เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-636-6111 ( 20 คู่สาย )

อีเมล : info@carabao.co.th
http://www.carabao.co.th

โรงงาน : 261-263 หมู่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร 0-2707-9970-4
แฟกซ์ 0-2707-9975

 
แผนที่สำนักงานใหญ่ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นดาวน์โหลดแผนที่


แผนที่โรงงาน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัดดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นดาวน์โหลดแผนที่

 
  บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ที่

Email info@carabao.co.th

หรือส่งจดหมายมาที่

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10
เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทกำหนดนโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูล และเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจ และความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัว หรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามแผนที่โรงงาน บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัดดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นดาวน์โหลดแผนที่