แอ๊ด คาราบาว นำทีมหนุ่มสาวบาวแดงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่ น้องอั้ม เด็กหญิงศลิษา หอสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลสมุทรปราการ ) หนึ่งในผู้ชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความดีเด่น หัวข้อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู” ณ ชุมชนคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนของน้องเป็นชุมชนน่าอยู่และสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน และนอกจากนี้ แอ๊ด คาราบาวยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้นำชุมชนและคนในท้องถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง และร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยบ้านปลาร่วมกับชุมชน

 

แอ๊ด คาราบาว กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดประกวดเขียนเรียงความ โครงการ “ตำบลของหนู” ว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนเขียนเรียงความเข้ามาเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความหวงแหน และ ความภาคภูมิใจในธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างน่าชื่นชม เราจึงเห็นว่า การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน และการสนับสนุนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งการช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

โครงการ “ตำบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยเขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู ” รวมถึงการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิต และ เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งจะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กไทย ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตัวเอง โดยทาง บริษัทฯได้ตัดสินให้รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคัดเลือกจากความสมบูรณ์ของเนื้อหา และถูกต้องตามกติกาในแต่ละเดือน โดยประกาศผลเรียงความยอดเยี่ยมเป็นประจำทุกเดือนผ่านทางเว็ปไซต์ www.carabao.co.th โครงการ ”ตำบลของหนู” ได้ถูกจัดตั้งภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าชีวิต” อันเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของคาราบาวแดง โดยมุ่งหวังส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอด และสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดี สู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน