บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เพิ่มระบบเพื่อลดการใช้น้ำประปา จนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัด น้ำประปา ปีที่ 1 ประจำปี 2558 ประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งการนำระบบเพื่อการประหยัดน้ำมาใช้ในโรงงานทำให้ ลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ ถึง 22.44 เปอร์เซ็นต์