ตามที่ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายรถยนต์(ตามสภาพ) จำนวน 3 คัน ตามสภาพปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. 1. บริษัทฯจะจัดจำหน่ายรถยนต์โดยผู้สนใจสามารถตรวจดูรถที่จำหน่าย ณ.บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด(สำนักงานใหญ่)ในระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 . ถึง 15.00 .
 2. 2. การจำหน่ายรถยนต์จำนวนรถที่ประมูลทั้งสิ้น 3 คัน ดังนี้

1. รถโตโยต้า ไฮลัก รีโว่ ทะเบียน 5กฮ 6251

2. รถโตโยต้า ไฮลัก รีโว่ ทะเบียน 7กว 4194

3. รถโตโยต้าไฮลัก วีโก้ ทะเบียน ศค 5737 

 1. 3. ผู้เสนอราคาต้องยื่นซอง(ปิดผนึก)เสนอราคาซื้อเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์ใน วันที่ 31 มกราคม 2563 ในเวลา 10.00 . ถึง 15.00 . ณ ที่ตั้ง บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยการเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบที่คณะกรรมการฯกำหนด และบริษัทฯจะประกาศเปิดซองประมูล ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 2. 4. ในการยื่นซองเสนอราคาตามข้อ 2 ผู้เสนอราคาต้องวางเงินประกันซองเสนอราคา เป็นแคชเชียร์เช็คชองธนาคารสั่งจ่าย (บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด) จำนวนเงิน 30,000 บาทต่อรถยนต์ 1 คันในการประมูล โดยผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะได้รับแคชเชียร์เช็คดังกล่าวคืน จาก บริษัทฯ ภายหลังจากวันประกาศผลการเปิดซองเสนอราคา
 3. 5. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกโดยให้ราคาเสนอซื้อสูงที่สุด จะต้องนำเงินมัดจำมาชำระ จำนวน ร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมที่ได้รับคัดเลือกมาวางต่อบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งผลการเปิดซองเสนอราคาซื้อ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะถูกยึดเงินประกันซอง
 4. 6. ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้วางเงินมัดจำ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินทั้งจำนวนพร้อมรับมอบรถยนต์
 5. 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นเด็ดขาด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอราคาในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม
 6. 8. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการโอนรถยนต์ที่ได้รับมอบให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 7. 9. ผู้ประมูลต้องดำเนินการนำรถออกจากพื้นที่จอด ภายใน 2 วันจากวันที่ได้รับมอบรถยนต์


  จึงประกาศมาเพื่อทราบ

  (   นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ    )

  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมายและงานสนับสนุน

   วันที่ 7 มกราคม 2563

หมายเหตุ:รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายวสันต์  02-6366111 ต่อ 521

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม