ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 4 คัน ตามสภาพปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ ตามประกาศ เรื่องจำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองประกวดราคา (DCM) (“ประกาศฯ”) ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์เก่า (“คณะกรรมการฯ”) ได้มีการพิจารณาแล้ว พบว่า มีผู้ยื่นซองประกวดราคาจำนวนน้อยราย จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการยื่นซองประกวดราคา ออกไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะทำการเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

 

ไฟล์เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด 

หนังสือประกาศ ขยายเวลาการจำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองประกวดราคา (DCM)