pic

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

สถานที่ติดต่อ : อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 02-636-6111 ( 20 คู่สาย )

Email : info@carabao.co.th

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงาน)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงาน)

เลขที่ 88/2,88/3 หมู่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 038-989-488

โทรสาร : 038-989-481-2

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (โรงงาน)

เลขที่ 88,88/1 หมู่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 038-989-499

โทรสาร : 038-989-489

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงาน)

เลขที่ 88/4 หมู่ที่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 038-088-461

โทรสาร : -

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ที่

Email : info@carabao.co.th หรือส่งจดหมายมาที่

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10
เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทกำหนดนโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูล และเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจ และความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัว หรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม
Carabao Green Apple

คาราบาว กรีนแอปเปิ้ล

คาราบาวแดง (Carabao Energy Drink)

คาราบาวแดง

เครื่องดื่มเกลือแร่ คาราบาว สปอร์ต (Carabao Sport)

คาราบาว สปอร์ต

น้ำดื่มคาราบาว (Carabao Drinking Water)

น้ำดื่มคาราบาว

กาแฟคาราบาว (Carabao Coffee)

กาแฟคาราบาว

TOP