คาราบาวกรุ๊ป ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2020” หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย