แจ้งผลการพิจารณาการจำหน่ายสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ในเครือบริษัทฯ โดยการยื่นประมูล

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้โดยวิธียื่นซองประมูล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นประมูลของงวดไตรมาสที่สอง คือช่วงวันที่  01 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ไปแล้วนั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้ผู้ชนะการยื่นประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายเอียดตามไฟล์เอกสารดังนี้

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน CBD (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.67)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน APM (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.67)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน ACM (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.67)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน APG (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.67)

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้