เพื่อตอกย้ำ World Class Product, World Class Brand หรือ คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก “คาราบาวกรุ๊ป” ได้มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอกย้ำ World Class Product, World Class Brand หรือ คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก 
“คาราบาวกรุ๊ป”  ได้มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เน้นสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า พัฒนาขีดความสามารถ โดยวางรากฐานการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานสากล และ ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความทันสมัย (Modern Organization) มากยิ่งขึ้น

"Carabao People for Future” คือโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน หนึ่งในแผนงานคือ การพัฒนาอาคารเดิมให้เป็น Carabao Academy  ที่สามารถเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจร ซึ่งเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

Carabao Academy ได้ออกแบบภายใต้แนวคิดของอาคารที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบุคลากร เน้นความทันสมัย และบูรณาการแบบครบวงจร ตั้งแต่ การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง การเติบโตในสายงาน การเตรียมความพร้อมของพนักงานตั้งแต่แรกเข้า ไปถึงตลอดระยะเวลาการทำงานกับคาราบาว ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่อยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้รับข้อมูล สื่อสาร และพัฒนาขีดความสามารถไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้าง DNA คนคาราบาวให้ รู้แจ้งทำจริง ถูกต้องแม่นยำ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ยืดหยุ่นพลิกแพลง

พื้นที่ของอาคาร แบ่งเป็น

ชั้น 1 และ ชั้น M

  • One stop services recruit, selection and hiring เป็นพื้นที่ทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านต่างๆ และห้องสัมภาษณ์ที่สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกันมากกว่า 5 ห้อง รองรับการสัมภาษณ์ทุกรูปแบบ ได้แก่ Career Clinic 1 ห้อง เพื่อค้นหา strength capability และให้คำปรึกษาแนะนำพนักงานในเรื่องการเติบโต ความก้าวหน้าในงาน และการอยู่ร่วมเป็นครอบครัวคาราบาว
  • Carabao Branding ซึ่งเป็นห้องเพื่อการซึมซับความเป็นสินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก ความยิ่งใหญ่ของบริษัทฯ และถ่ายทอดค่านิยมองค์กร
  • Orientation ห้องปฐมนิเทศ เพื่อรองรับ On Boarding พนักงานทุกระดับตั้งแต่วันแรก ขนาดต่างๆ จำนวน 5 ห้อง

 
ชั้น
3 เป็นสำนักงานทีมงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 4 เป็น ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร แบบบูรณาการ ซึ่งมี Inspiration Zone ในส่วนของโถงด้านหน้า ก่อนเข้าไปถึงส่วนของ ห้องเรียนรู้ ปฏิบัติเสมือนจริง Simulation Zone เป็นการออกแบบเป็นสถานีการเรียนรู้แบบหมุนเวียน (Station Rotation) ที่ใช้ Technology based instruction ผ่าน Interactive screen / AV/ VR และ Collaborative activities เช่นการฝึกซ้อม การทำ Role-Play การฝึกปฏิบัติจำลองในพื้นที่จริง เช่นรถทีมขาย รถทีมกิจกรรมทางการตลาดสาวบาวแดง โดยสามารถปรับห้องและพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนรู้ ตามหลักยืดหยุ่นพลิกแพลง (Agile)

  • ห้องฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร Training Areas ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
  • รวมทั้งยังมี ห้อง Broadcast จำนวน 1 ห้อง ที่สามารถใช้เป็นห้องจัดทำสื่อการเรียนรู้ทั้งประเภทภาพ วิดีโอ รวมทั้งถ่ายทอดสดการฝึกอบรม ไปยังพนักงานทุกคน ทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงานบางประกง และตามพื้นที่ทำงานจุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย  รวมทั้งถ่ายทอดสด Live Streaming สารจากผู้บริหาร การประชุม หรือ กิจกรรมพนักงานต่างๆ


ชั้น
5  เป็นสำนักปฏิรูปองค์กรและทีม OKR Champion ซึ่งยังมีห้องต่างๆ ที่เป็น Open Learning and Sharing Room เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ OKR อีก 2 ห้อง

ด้วยตระหนักดีว่า “ทรัพยากรบุคคลคือสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดขององค์กร” จึงเป็นสถานที่ล่าฝันของคนรุ่นใหม่ที่กล้าจะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนได้พัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ในฐานะบุคลากรของคาราบาว ผู้ร่วมอุดมการณ์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ที่พร้อมจะสานฝันก้าวไปสู่การเป็นองค์กรระดับโลก ไปด้วยกัน