ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการจำหน่ายรถยนต์ VOLKSAWAGEN รุ่น CARAVELLE จำนวน 2 คัน ตามสภาพปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ ตามประกาศ เรื่องจำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ  ( “ประกาศ” ) ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการจำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ (“คณะกรรมการ”) ได้มีการเปิดซองเสนอราคาและพิจารณาซองเสนอราคาซื้อจากผู้เสนอราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 แล้ว เห็นชอบให้จำหน่ายรถยนต์ให้แก่ คุณเบ็ญจรัตน์ สงวนทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อที่ให้ราคาสูงสุด และจะได้จัดทำสัญญากันต่อไป

ประกาศไว้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

 


ไฟล์เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด 

หนังสือประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ