ตามที่ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายรถยนต์(ตามสภาพ) จำนวน 4 คัน ตามสภาพปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. 1. บริษัทฯจะจัดจำหน่ายรถยนต์โดยผู้สนใจสามารถตรวจดูรถที่จำหน่าย ณ.บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด(สำนักงานใหญ่)ในระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น.

 2. 2. การจำหน่ายรถยนต์จำนวนรถที่ประมูลทั้งสิ้น 4 คัน ดังนี้

  1. 1. รถโตโยต้า ไฮลัก วีโก้ ทะเบียน ฎข-2891
  2. 2. รถโตโยต้า ไฮลัก วีโก้ ทะเบียน ถฬ-7133
  3. 3. รถโตโยต้า ไฮลัก วีโก้ ทะเบียน ฌพ-3812
  4. 4. รถโตโยต้า ไฮลัก วีโก้ ทะเบียน ศค-5737

 3. 3. ผู้เสนอราคาต้องยื่นซอง(ปิดผนึก)เสนอราคาซื้อเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์ใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ในเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ตั้ง บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยการเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบที่คณะกรรมการฯกำหนด และบริษัทฯจะประกาศเปิดซองประมูล ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

 4. 4. ในการยื่นซองเสนอราคาตามข้อ 2 ผู้เสนอราคาต้องวางเงินประกันซองเสนอราคา เป็นแคชเชียร์เช็คชองธนาคารสั่งจ่าย (บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด) จำนวนเงิน 30,000 บาทต่อรถยนต์ 1 คันในการประมูล โดยผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะได้รับแคชเชียร์เช็คดังกล่าวคืน จาก บริษัทฯ ภายหลังจากวันประกาศผลการเปิดซองเสนอราคา

 5. 5. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกโดยให้ราคาเสนอซื้อสูงที่สุด จะต้องนำเงินมัดจำมาชำระ จำนวน ร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมที่ได้รับคัดเลือกมาวางต่อบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งผลการเปิดซองเสนอราคาซื้อ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะถูกยึดเงินประกันซอง

 6. 6. ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้วางเงินมัดจำ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินทั้งจำนวนพร้อมรับมอบรถยนต์

 7. 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นเด็ดขาด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอราคาในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม

 8. 8. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการโอนรถยนต์ที่ได้รับมอบให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

 9. 9. ผู้ประมูลต้องดำเนินการนำรถออกจากพื้นที่จอด ภายใน 2 วันจากวันที่ได้รับมอบรถยนต์


ไฟล์เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด 

ประกาศยื่นซองจำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธีการยื่นซอง

แบบยื่นซองจำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธีการยื่นซอง